Institutionens likabehandlingskommitté

Jämställdhet kan definieras som att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Institutionens jämställdhetsgrupp verkar för att detta skall gälla för alla på institutionen: studenter, doktorander, lärare, forskare och teknisk-administrativ personal.

Varför skall man arbeta med jämställdhet? För vår verksamhet kan följande argument ses som betydelsefulla för vårt jämställdhetsarbete:


  • Studentperspektivet. Att skapa en undervisningsmiljö som är utvecklande och svarar mot studenternas behov.

  • Det interna arbetsklimatet. Att skapa kreativitet och en utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare.

  • Goodwill. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ett attraktivt lärosäte.

För en universitetsinstitution är god kvalitet inom såväl grundutbildning, forskarutbildning och forskning centralt. Om alla har samma möjligheter att utvecklas läggs en grund för att god kvalitet kan uppnås inom dessa områden. Jämställdhetsarbetet kan också bidra till att utveckla och stärka ett positivt socialt klimat i forskning och utbildning.

Institutionens likabehandlingskommitté träffas cirka tre gånger per termin. Gruppen gör en årlig revidering av institutionens jämställdhetsplan.

Medlemmar i institutionens likabehandlingskommitté

Lars Forsberg
Anna Gunsjö
Davoud Emamjomeh
Doktorandrepresentant
Studentrepresentant

Gruppen är utsedd av institutionsstyrelsen. Lars Forsberg är sammankallande.

Ta gärna kontakt med oss via någon av medlemmarna.