MFS-Stipendier

SIDA finansiera ett stipendieprogram som kallas Minor Field Studies MFS. Programmet syftar främst till att öka studenternas kunskap, förståelse och intresset för u-landsfrågor. Uppdragen utförs inom olika ämnesområden som är prioriterade i det svenska biståndet och kan endast utföras i de länder som återfinns på DAC-listan för det autuella året (Aktuell lista på programkontorets hemsida). Uppdragen innebär för studentens del minst åtta veckors fältarbete somredovisas i en rapport i form av en uppsats. Uppdragen genomförs med fördel av två studenter tillsammans även om detta inte är ett krav.


Studenter som är inskrivna på C-nivå eller Masterprogrammet vid nationalekonomiska eller statistiska institutionen kan söka MFS-stipendium för att skriva sitt examensarbete. Poängen med att de två institutionerna samarbetar i detta projekt är att utnyttja den gemensamma kompetensen på det ekonometriska området. Såväl grundutbildning som forskning vid de två institutionerna har stora inslag av ekonometriska metoder och tillämpningar. Institutionerna brukar förfoga över stipendier motsvarande 4 studenters utresa.

Nedan beskrivs grundkraven för att få söka MFS hos nationalekonomiska och statistiska institutionen vid Uppsala universitet. För mer information se programkontorets hemsida.


Vem kan söka?


1. De studenter som söker skall vara registrerade på C- eller Masternivå på en av institutionerna.
2. Studenten måste ha klarat A- och B/C-nivån i ämnet och ha minst 150 svenska högskolepoäng.
3. Sökande får inte tidigare ha beviljats något SIDA-finansierat stipendium för liknande studier
4. Den sökande måste vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. I senare fallet får studien inte göras i hemlandet.
5. Studenten måste ha goda kunskaper i engelska.


Ekonomiska villkor


MFS-stipendiet är 25 000 kr per student. Det är inte tänkt att ett MFS stipendium skall täcka alla utgifter under fältperioden. Vissa kostnader måste täckas av den sökande själv. Stipendiet skall täcka kostnader för resor till, i och från landet med billigaste färdsätt, vaccinationer, hälsokontroll och försäkring samt kostnader för billigaste logi under vistelsen i studielandet.


Handledare


Som handledare i Sverige används ordinarie handledare vid nationalekonomiska och statistiska institutionerna. De studenter som beviljas MFS skall också ha en kontaktperson i det land där fältarbetet skall bedrivas. Denna skall stödja studenten på plats framförallt praktiskt.Kontaktperson ordnas av studenten själv, men institutionerna bistår om möjligt med hjälp.


Ansökan


Ansökan skall bestå av en ifylld ansökningsblankett (hämta blanketten här), preliminär budget och en projektbeskrivning på engelska omfattande högst 5 sidor. Projektbeskrivningen skall innehålla titel, syfte, problemställning och anknytningen till utvecklingsfrågor samt teori och metod. Bifoga även en meritförteckning och intyg från fälthandledare. Ansökan lämnas i ett exemplar till studievägledaren vid nationalekonomiska institutionen.
Ansökan skall vara Nationalekonomiska institutionen tillhanda måndagen vecka 7 för vårterminer och måndagen vecka 41 för höstterminer. Preliminärt beslut om tilldelning av stipendier kommer att fattas inom tre veckor. Definitivt beslut om stipendiet fattas i samråd med uppsatshandledaren vid institutionerna.
De studenter som beviljas MFS skall genomgå SIDAs särskilda förberedelseutbildning för MFSare före utresan . Kursen bör genomföras minst en månad före utresan. För mer information om kursen se http://www.mfs.nu

 

Urval


Vilka som beviljas MFS-stipendium avgörs av de två institutionerna tillsammans. Vid urvalet tas hänsyn till projektets relevans till utvecklingsfrågor, metod och genomförbarhet samt studentens/studenternas redovisade förmåga att genomföra projektet. Uppsatser med ekonometrisk inriktning kommer att prioriteras. Dessutom tas hänsyn till språkbehandlingen i projektbeskrivningen.
 

Om antalet ansökningar blir stort så att det inte är möjligt att endast utifrån projektbeskrivningen ta ställning till vem som skall beviljas MFS-stipendium värderas de sökandes övriga meriter. Då värderas saker som tidigare studier i relevanta ämnen, studieresultat, personligt omdöme från tidigare handledare/lärare etc.

 

Ytterligare information


Javad Amid, tel 471 10 98